+48 52 351 80 18 | /

Ogólne warunki zakupu realizowane przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń do Przemysłu i Górnictwa Odlewnię Żeliwa NOTEĆ obowiązujące od 01.01.2019r.

 

1. Postanowienia ogólne

1.  Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu dotyczą wszystkich zamówień składanych przez firmę Noteć, zwaną w dalszej treści „Zamawiającym” i dotyczą kupna lub dostawy materiałów, surowców, części, wyrobów lub urządzeń, zwanych dalej „towarem” od podmiotu zwanego w dalszej treści „Dostawcą”.
2. Numer zamówienia należy przytoczyć na fakturze, dokumencie WZ oraz wszystkich innych dokumentach powiązanych z zamówieniem.
3. Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone w terminie 1 dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Brak pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę w podanym wyżej terminie traktowany będzie przez Zamawiającego jako przyjęcie przez Dostawcę zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu i zgodnych z Ogólnymi Warunkami Zakupu (OWZ).
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji może mieć formę elektroniczną lub pisemną.
5. W przypadku gdy potwierdzenie zamówienia jest niezgodne z warunkami określonymi w zamówieniu Zamawiający ma prawo w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia zaakceptować to potwierdzenie lub anulować zamówienie.


2. Termin dostawy

1. Terminy dostaw są określone w zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia towaru na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy.
2.  W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie podać pisemnie przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia nie zrealizowanego  w terminie określonym w zamówieniu bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań, jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówienia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia.


3. Warunki dostawy

1. Zamówione towary zostaną dostarczone przez Dostawcę do magazynu Zamawiającego w godzinach pracy magazynu tj. od 6.00 do 14.00.
Zamawiający ma prawo nie przyjąć na magazyn zamówionego towaru i odesłać go na koszt dostawcy w przypadku braku któregokolwiek z wymienionych dokumentów:
- dokumenty transportowe (WZ z indeksem materiałowym zamawiającego, list przewozowy, specyfikacja dostawy) lub faktura sprzedaży.
- certyfikaty materiałowe 3.1 (dotyczy materiałów hutniczych i detali z nich wykonywanych, chyba, że w zamówieniu określono inaczej)
- dokumenty dotyczące zlecanych usług kooperacyjnych:
Cynkowanie, azotowanie, hartowanie, anodowanie, chromianowanie, niklowanie, fosforanowanie
    a) Karta pomiarowa  detalu z partii
    b) Świadectwo / deklaracja zgodności
    c) WZ dostawy
Nakładanie powłok specjalnych, malowanie, gięcie, obróbka skrawaniem
    a) Karta pomiarowa detalu z partii
    b) WZ dostawy
Wykonanie na gotowo z materiału kooperanta
    a) Atest materiałowy 3.1
    b) Karta pomiarowa detalu z partii
    c) WZ dostawy
2. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub złą identyfikacją.
3. Zamawiający może zwrócić do Dostawcy na jego koszt każdą wysyłkę dostarczoną znacznie przed terminem dostawy lub obciążyć Dostawcę odpowiednimi kosztami składowania.
4. Ustala się odpowiedzialność Dostawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za  odstąpienie od realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 25% wartości przedmiotu zamówienia.
b) za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień przekroczenia jednak nie mniej niż 50 złotych za każdy dzień spóźnienia.
c) za przekroczenie wyznaczonego terminu naprawy reklamacyjnej w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
5. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy bez jego pisemnej zgody.
6. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy lub wykonać zlecenie we własnym zakresie na koszt Dostawcy.


4. Cena i warunki płatności

1. Cenę oraz warunki płatności określa zamówienie. Cena jest stała i niezmienna dla całego zamówienia.
2. Termin płatności określony w zamówieniu liczony jest od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury oraz warunkiem jej płatności jest dostawa kompletnego i nie uszkodzonego towaru wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 3.1.


5. Gwarancje i reklamacje

1. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach zamówienia będzie zgodny ze specyfikacją, rysunkami i wszelkimi innymi wymaganiami zawartymi w zamówieniu oraz że będzie nowy, nieużywany, dobrej jakości, wolny od wad i usterek.
2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego towaru Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia stwierdzonych niezgodności w postaci dostarczenia towaru wolnego od wad bądź obniżenia ceny towaru.
3. Dostawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad w terminie 5 dni od dnia otrzymania reklamacji lub innym jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę. Złożenie reklamacji przez Zamawiającego uprawnia go do wstrzymania zapłaty za towar do czasu całkowitego zamknięcia reklamacji.
4. W przypadku otrzymania reklamacji Dostawca jest zobowiązany w ciągu 48 godzin zająć stanowisko co do jej zasadności.
5. Jeśli Zamawiający uzna, że Dostawca nie jest w stanie w wymaganym terminie dokonać naprawy lub wymiany wadliwego towaru, ma prawo do naprawy zamówionego towaru we własnym zakresie lub zakupie u innego Dostawcy. W takim przypadku koszty poniesione przez Zamawiającego w tym zakresie muszą zostać zwrócone przez Dostawcę.


6. Przedmiot dostawy

1. Przedmiot dostawy musi zostać wykonany zgodnie z treścią zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami, na co Dostawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne dokumenty, atesty i certyfikaty wraz z dostawą zakupionych towarów.
2. Dostawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o każdej planowanej zmianie w towarze lub planowanej zmianie w produkcji towaru minimum 5 dni przed wprowadzeniem zmian. Dostawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na wprowadzenie do towaru lub procesu jego wytworzenia jakichkolwiek zmian. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzyskania zgody Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.
3. Dostawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o każdej niezgodności towaru z zamówieniem najpóźniej 7 dni przed dostawą. Dostawca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę na dostawę takiego towaru, w przeciwnym razie w przypadku dostawy towaru niezgodnego Zamawiający ma prawo nie przyjąć takiej dostawy.


7. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez Zamawiającego. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść zamówienia.
2. Jeśli Dostawca i Zamawiający zawarli między sobą umowę zawierającą regulacje zasad składania i realizacji zamówień, w przypadku sprzeczności postanowień umowy z Ogólnymi Warunkami Zakupu, stosuje się postanowienia tej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Zakupu stosuje się przepisy prawa polskiego.

NOTEĆ Fabryka Maszyn i Urządzeń
do Przemysłu i Górnictwa,
Odlewnia Żeliwa

ul. Fabryczna 4
PL 88-170 Pakość

sekretariat:

+48 52 351 80 18
+48 52 351 80 19

e-mail:

notec@notec.com.pl
info@notec.com.pl