+48 52 351 80 18 | /

Ogólne warunki sprzedaży realizowane przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń do Przemysłu i Górnictwa Odlewnię Żeliwa NOTEĆ obowiązujące od 02.04.2019r.

 

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez firmę Noteć, zwaną w dalszej treści „Sprzedającym” i dotyczą sprzedaży wyrobów lub usług do podmiotu zwanego w dalszej części „Zamawiającym”. O ile Strony nie postanowią inaczej Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia pomiędzy Stronami.

2. Odstępstwa od OWS wymagają pod rygorem nieważności pisemnej zgody firmy Noteć. W przypadku rozbieżności pomiędzy OWS a ustaleniami stron w Umowie sporządzonej w formie pisemnej stosuje się postanowienia Umowy. Odstępstwa od OWS obowiązują tylko do jednorazowej transakcji, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

3. OWS dostępne są w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej www.notec.com.pl  Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z OWS. Jeśli Zamawiający ma jakiekolwiek zastrzeżenia do OWS winien poinformować o tym Sprzedającego najpóźniej w chwili złożenia zamówienia.

4. Zmiany warunków OWS wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej Sprzedającego.

2. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy wymaga złożenia zamówienia przez Zamawiającego oraz akceptacji tego zamówienia przez Sprzedającego poprzez Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia o czym poinformuje Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia. Terminy dostaw są określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji i oznaczają termin dostarczenia towaru na wskazane miejsce dostawy.

2. Termin realizacji liczony jest każdorazowo od daty przyjęcia i Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3. Brak zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zgłoszonych w terminie 2 dni od daty wystawienia potwierdzenia traktuje się jako akceptację przedstawionych warunków.

4. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 2.1 może być złożone w formie pisemnej w dziale marketingu Sprzedającego lub przesłane na adres e-mail sekretariat@notec.com.pl lub info@notec.com.pl

5. W przypadku gdy Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem pełnomocników lub innych upoważnionych osób powinien uprzednio dostarczyć dokument pełnomocnictwa lub upoważnienia do Sprzedającego. W przypadku braku pełnomocnictwa lub upoważnienia Sprzedający ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia lub odmówić przyjęcia do realizacji.

6. Złożenia zamówienia przez Zamawiającego jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży.

 

3. Dokumentacja, projekt, ceny, warunki

1. Dokumentacja projektów detali powinna być przygotowana w formacie akceptowanym przez dział technologiczny Sprzedającego, określać precyzyjnie kwestie materiałowe, wymiarowe i wszelkie inne wymagania dotyczące wykonania detali.

2. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia wraz z dokumentacją techniczną gwarantuje, iż dokumentacja techniczna przez niego dostarczona nie jest przedmiotem praw osób trzecich i że ma on pełne prawo do jej wykorzystania w celach komercyjnych, w tym do zlecania Sprzedającemu wykonania detali, odlewów czy innych usług na jej podstawie.

3. W przypadku gdy detale były wcześniej wykonywane przez Sprzedającego należy posługiwać się nazwami i indeksami umieszczonymi na dokumentach WZ lub fakturach. Jeżeli po przesłaniu rysunków przez Zamawiającego przy poprzednio realizowanym zamówieniu były nanoszone jakiekolwiek zmiany należy przesłać nowe rysunki oraz oznaczyć pliki tak, aby wyraźnie wskazywały wprowadzone zmiany / rewizję.

4. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w realizacji i wady przedmiotu umowy jeśli wynikają one z nieodpowiednio przygotowanej dokumentacji.

5. Ceny wskazywane przez Sprzedającego w ofercie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według aktualnie obowiązujących przepisów. Są one kalkulowane dla ilości minimalnych podanych w ofercie. W przypadku zmiany ilości detali lub wymogów technicznych przez Zamawiającego przy zamówieniu w stosunku do przyjętych w ofercie Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

6. Oferta Sprzedającego zawiera wszystkie warunki odnośnie ceny, terminu ważności, kosztów dodatkowych (np. opakowań, palet), płatności, dostawy, planowanego czasu realizacji, przy czym za ostateczny termin realizacji uznaje się termin określony przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Palety, na których dostarczane są towary nie są traktowane przez Sprzedającego jako opakowania zwrotne, ich koszt ujmowany jest w ofercie i obciąża Zamawiającego.

4. Realizacja zamówienia

1. Sprzedający zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia dla wyrobów produkowanych w seriach ponad 20 sztuk na poziomie plus /minus 5%.

2. Towar sprzedawany jest ilościowo w jednostkach sprzedaży (sztuki, komplety, metry bieżące).

3. Zamawiający winien sprawdzić dostarczoną ilość towaru przy odbiorze i potwierdzić ten fakt oraz ilość otrzymanego towaru na dokumentach dostawy wystawionych przez Sprzedającego lub dokumentach spedytora.

4. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty jakościowe Sprzedający dołącza do dostarczonego towaru jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zapytaniu ofertowym oraz zamówieniu lub umowie. W przypadku żądania badania jakościowego nie uzgodnionego na etapie ofertowym lub składania zamówienia Sprzedający ma prawo odmówić jego wykonania. Wszelkie koszty ewentualnych dodatkowych badań obciążają Zamawiającego.

 

 

5. Zgłaszanie reklamacji, odpowiedzialność za wady

1. Reklamacje dotyczące ilości towaru muszą być zgłoszone Sprzedającemu nie później niż jeden dzień od daty odbioru towaru.

2. Reklamacje dotyczące wad jakościowych powinny być przekazywane Sprzedającemu w formie pisemnej natychmiast po ich wykryciu, ale nie później niż:

  • w ciągu 14 dni od daty odebrania przedmiotu zamówienia: na wady zewnętrzne i odchyłki wymiarowe

  • w ciągu 30 dni od daty odebrania przedmiotu zamówienia: na wady wewnętrzne.

Wady wewnętrzne ujawnione w czasie obróbki mechanicznej należy zgłaszać Sprzedającemu gdy naddatek pozwala na naprawę detalu, nie dopuszczając do dalszej obróbki mechanicznej, która uniemożliwi jego naprawę.

3. W przypadku wystąpienia w odlewach produkowanych przez Sprzedającego nienaprawialnych wad wewnętrznych, Sprzedający skoryguje odlewy lub wymieni na wolne od wad. Odszkodowanie za poniesione rzeczywiste koszty Zamawiającego ograniczone jest do wysokości 50% wartości reklamowanych i zwróconych odlewów.

4. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu ewentualnych kar umownych i odszkodowań ograniczona jest do wartości realizowanego zamówienia.

5. Dla wykonywanych detali Sprzedający udziela gwarancji jakości na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży określonej na fakturze sprzedaży.

6. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego niewłaściwego użytkowania lub prób samodzielnej naprawy danego towaru przez Zamawiającego.

7. Jeżeli detal jest wykonywany według technologii i dokumentacji powierzonej przez Zamawiającego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwości wynikające z tej technologii.

6. Dostawa, termin i koszty dostawy

1. Termin i warunki dostawy określone są każdorazowo w ofercie Sprzedającego, umowie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, przy czym termin podany w ofercie traktuje się jako wstępny, a dopiero termin realizacji podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji traktowany jest jako ostateczny zadeklarowany przez Sprzedającego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zwłoki Zamawiającego w odbiorze towaru (składowanie) trwającej powyżej 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, w wysokości 10,00 PLN / paletę na każdą rozpoczętą dobę.

3. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw jeżeli jest to spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, działaniem siły wyższej, w tym działaniem sił przyrody jak pożar, powódź itp.; strajkiem, lokautem, przestojami na granicach państw lub w czasie transportu.

4. Termin dostawy może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji o czas niezbędny do ich wprowadzenia. W przypadku zmiany jakichkolwiek warunków wykonania lub odbioru detali w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający ma obowiązek zakupu wszystkich wykonanych według poprzednich warunków detali. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz terminu realizacji do zamówionych uprzednio wyrobów z uwzględnieniem wniesionych zmian lub warunków technicznych wykonania.

5. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej za opóźnienie w realizacji zlecenia jeśli Zamawiający jest w zwłoce w zapłacie faktur za poprzednie dostawy. Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru do czasu zapłaty wymagalnych faktur za poprzednie dostawy.

7. Postanowienia końcowe

1. W przypadku spraw spornych sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

2. Zamawiającemu nie przysługuje prawo cesji z zawartej umowy ani ich części na rzecz podmiotów trzecich.

3. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w związku z wykonywaniem umowy. Dane osobowe osób reprezentujących Zamawiającego (imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej między stronami umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego i właściwość sądu siedziby Sprzedającego.

NOTEĆ Fabryka Maszyn i Urządzeń
do Przemysłu i Górnictwa,
Odlewnia Żeliwa

ul. Fabryczna 4
PL 88-170 Pakość

sekretariat:

+48 52 351 80 18
+48 52 351 80 19

e-mail:

notec@notec.com.pl
info@notec.com.pl